OKR مخفــف اهــداف و نتایــج کلیــدی اســت. OKR یـک روش هـدف گذاری مشـارکتی اسـت کـه کمک می کنــد تــا ســازمان، تیــم هــا و افــراد همســو بـا هـم بـر روی اولویتهـای اصلـی سـازمان متمرکـز شوند. OKR وجود عدم قطعیت در محیط سازمان را به عنـوان یک واقعیـت پذیرفته و با رویکـردی یادگیرنده، هدفمنــد، مشــارکتی و منعطــف فراینــد برنامــه ریزی و اجرا را چابک می کند. مـدل OKR بـر اسـاس چنـد اصـل بنـا نهـاده شـده اســت تــا فاصلــه بیــن تصمیــم تــا اجــرا را کوتــاه کــرده و بــه ســازمان توانایــی و قــدرت اجــرا بدهــد تــا ســازمان در تبدیــل تصمیمــات خــود بــه نتایــج دلخــواه ورزیدگــی بالاتــری داشــته باشد. در ایــن کارگاه بــا مبانــی OKR ،نحــوه تنظیــم OKR، نحـوه شکسـت آن در سـازمان، نحـوه همسوسـازی و افزایــش مشــارکت، انگیــزش و همــراه ســازی افراد آشنا شوید.

سـالها پیـش ماکـس وبـر از اصطـلاح قفـس فـولادی بـرای بروکراسـی سازمانی و سـاختارهای سلسـله مراتبی، استفاده کرد. قفسیکههرچندخلاقیتو آزادی انسانها را محدود میکند امـا آنقـدر منفعت به همـراه دارد که حرکت به سـمت آن گویا اجتناب ناپذیر است. سوال این استکه آیا شرکتی وجود دارد که کارکنانشدر سلسله مراتـب سـازمانی گیـر نیفتاده باشـند؟ آیا داسـتان موفقی از تجربه آزادیوخلاقیتعلاوه بربهره مندی از منافع سـاختارهای سلسه مراتبی، وجود دارد؟ پاسخجانکاتربه عنوانیکیمتفکرینسازمان،به این سوالات مثبت است. او ایده جدیدی را ارایه کرده که شکلی نو از ساختاربندی سازمان است و به سرعتوچابکیبیشتردرطراحیواجرایاستراتژی “هامیانجامد و به آن “ساختار دو وجهی می گوید. مدل دو وجهی او، سازماندهی به روشی است که خلاقیت و کارایی را توامان برای سازمانها به ارمغان می آورد و شتاب مضاعفی را به آنها هدیه میکند. با ارائه مفهوم شتابدهی در این وبینار، همراه شما خواهیم بود.

در فضــای پــر تغییــر پــر چالــش و پــر از ریســک هــای ناشــناخته کســب و کارهــا و پــروژه هــای امــروزی, متــد هــای ســنتی و آبشــاری کــه مبتنــی بــر اســتانداردهای ســنتی مثــل اســتاندارد PMBOK ویرایــش ششــم دیگــر جوابگـو نیسـت و لـذا بایـد از روش هـای جدیـد و نوآورانـه ای هماننــد روش هــای چابــک يــا روش هــای ترکیبــی استفاده کرد. در فضــای روش چابــک و همچنیــن در فضــای روش ترکیبــی کــه ترکیــب متدهــای چابــک بــا هــم و یــا متــد هـای آبشـاری و چابـک بـا هـم هسـت، میتوانیـم امـکان پاســخگویی بــه تغییــرات کســب و کار، ریســک هــا و چالـش هـای کسـب و کار و همچنیـن ابهامـات و فضـای نامطمئنــی کــه در کســب و کار و پــروژه هــا وجــود دارد را .پاسخگو باشیم بـه همیـن دلیـل کارگاه مدیریـت پـروژه چابـک را برنامـه ریــزی کردیــم کــه بتوانیــم شــما را بــا اصــول مدیریــت پـروژه چابـک در ایـن فضـای پـر تغییـر و پـر ابهـام آشـنا کنیم. در این کارگاه ضمن معرفی اصول دوازده گانه و مانیفست های چهارگانه مدیریت چابک شما را با متدها، رویکردها و چارچوب های مدیریت پروژه چابک مانند اسکرام، XP، LEAN ،کانبان به صورت کلی آشنا خواهیم کرد و محاسن و معایب هر یک از این متدها را توضیح خواهیم داد تا شما بتوانید تصمیم گیری بهتری در چنین فضایی برای مدیریت پروژه هایتان داشته باشید.

سـازمان ها در عصـر دیجیتال لازم اسـت که نوآور باشـند اما با توجه به سـرعت نوآوری شـرکت ها و تغییر سـلیقه مشـتریان ، فرایندهای نوآوری میبایست بسیار چابک گردند. در فضای نوآوری چابک، لازم اسـت سـبدی از نوآوری ها وجود داشـته باشد که به سرعت با شناسـایی فرصت ها به روز رسانی شـوند. نوآوریها در قالب محصـولات و خدمات در کوتاه ترین زمـان و به صورت حداقل ارزش قابل ارائه (MVP (به بازار عرضه گردد و با بازخورد بازار تکوین یابد یا کنار گذاشته شوند. توسعه بازار محور! ایـن رویکرد نیازمند تغییـر نگاه پروژه محور بـه محصول محور اسـت. در نگاه محصول محور سازماندهی، ارتباطات، فرهنگ و هـر آنچـه مربـوط به نـوآوری اسـت. در چارچوب یـک جریان پیوسـته و ارائه مستمر و افزایشی محصول در زمان های کوتاه و دارای انعطاف در مواجهه با نیاز بازار شکل می گیرد. این این کارگاه بر آن اسـت تا مخاطب را با نظام نوآوری چابک و مبانی سـازمان چابک بر اسـاسچارچوب SAFe آشـنا سـازد. SAFe نقشــه راهــی بــرای چابــک ســازی کســب و کار و علــی الخصــوص نــوآوری ســازمانی بــه مــا مــی دهــد. همچنیــن تعادلــی بیــن حاکمیــت کســب و کار و چابکــی ایجاد می کند. همچنیـن در ایـن کارگاه بـا تجربـه پیـاده سـازی SAFe در ایرانســل و نــکات اجرایــی و عملیاتــی آن آشــنا خواهیــد شد.

اگر سوالی داشتید،
در صورت تمایل با 09923798643 تماس بگیرید.

یا از طریق روش های زیر با ما در ارتباط باشید

برای دریافت آخرین اخبار مشترک شوید